Danh sách các ứng dụng trong bộ giải pháp

Một trong những giải pháp quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay

Sản Phẩm 10 nhân sự 20 nhân sự 30 nhân sự Trên 30 nhân sự
Quản lý dự toán – Log Plan 300,000 đồng 450,000 đồng 600,000 đồng 15,000 đồng
Quản lý booking resource – Log Booking 200,000 đồng 300,000 đồng 400,000 đồng 10,000 đồng
Quản lý công việc dự án – Log Task 200,000 đồng 300,000 đồng 400,000 đồng 10,000 đồng
Quản lý yêu cầu hỗ trợ – Log HelpDesk 200,000 đồng 300,000 đồng 400,000 đồng 10,000 đồng
Quản lý kiến thức nội bộ – Log KnowHow 300,000 đồng 450,000 đồng 600,000 đồng 15,000 đồng
Quản lý công văn, đơn từ – Log Office 200,000 đồng 300,000 đồng 400,000 đồng 10,000 đồng
Quản lý mục tiêu OKR / KPI – Log KPI 200,000 đồng 300,000 đồng 400,000 đồng 10,000 đồng
Chăm sóc khách hàng – Log CRM 500,000 đồng 750,000 đồng 1,000,000 đồng 25,000 đồng
Quản lý kho, sản phẩm – Log Stock 300,000 đồng 450,000 đồng 600,000 đồng 15,000 đồng
Kế toán tài chính dự án – Log Finance 200,000 đồng 300,000 đồng 400,000 đồng 10,000 đồng
Quản lý nhân sự – Log HRM 200,000 đồng 300,000 đồng 400,000 đồng 10,000 đồng
Quản lý dự án – Log Project 400,000 đồng 600,000 đồng 800,000 đồng 20,000 đồng

Liên hệ dùng thử