Tạo công việc cho dự án (Kanban Board)
  • Khởi tạo danh sách công việc nhanh chóng dễ dàng
  • Theo dõi tiến độ dưới nhiều góc nhìn, biểu đồ
  • Phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn nhờ số liệu chính xác
  • Giao tiếp và trao đổi nội bộ trên từng công việc hoặc dự án
  • Chia sẻ và quản lý tài liệu chung thuận lợi và hiệu quả hơn
Sơ đồ Kanban cho các công việc hiện tại.
  • Tùy chọn hiển thị: Bảng kéo thả (Kanban)
  • Linh hoạt xây dựng các trường dữ liệu bổ sung như ngân sách, trọng số,...
  • Phân quyền sử dụng trên từng chức năng đến từng đối tượng ở mỗi dự án
  • Theo dõi tình hình mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị
  • Kiểm soát mức độ thành công của các dự án

Liên hệ dùng thử