Mục tiêu doanh nghiệp, phòng ban, cá nhân
  • Leader của các phòng ban cần tạo các mục tiêu, thời gian tiến hành và kết quả
  • Các nhiệm vụ chuẩn bị, tóm tắt, ra quyết định được ấn định tới nhân sự cụ thể
  • Phân loại cuộc họp nhanh chóng ngay từ bước tạo lập đầu tiên
Báo cáo Daily - Weekly của mỗi nhân viên
  • Mỗi ngày khi đi làm, nhân viên cần tạo báo cáo Daily bao gồm: Những việc đã hoàn thành, những việc cần làm và vấn đề đang gặp phải
  • Sau 1 tuần làm việc, nhân viên sẽ tổng hợp và báo cáo tiến độ các công việc trong tuần
  • Leader dựa vào các bản báo cáo của nhân viên để sắp xếp công việc và phân chia nhân sự phù hợp

Liên hệ dùng thử