Quản lý thanh toán dự án
  • Quản lý thanh toán các vấn đề cần thiết sẽ được thực hiện theo từng bước của Quản lý dự án
  • Với mỗi bước trong Quản lý dự án, các phần thu chi sẽ được tính toán và tổng hợp lại
Báo cáo thanh toán tài chính của dự án
  • Báo cáo sẽ được phân chia theo từng năm, từng tháng và từng 10 ngày
  • Doanh nghiệp có thể kiểm tra và giám sát chặt chẽ, chính xác hơn các số liệu và tài chính
  • Các khoản thu - chi được phân chia rõ ràng, để không xảy ra vấn đề về hao hụt tài chính của doanh nghiệp

Liên hệ dùng thử