Các khóa học nội bộ
  • Các tài liệu, bài giảng sẽ được sắp xếp vào các khoá học
  • Mỗi khoá học sẽ có nhiều bài giảng, tài liệu học tập và bài kiểm tra trắc nghiệm
Các bài học nội bộ
  • Với mỗi bài giảng trong một khoá học, sẽ bao gồm nhiều tài liệu
  • Các tài liệu liên quan đến nhau theo từng bước thực hiện, giúp người dùng có thể tìm hiểu một cách mạch lạc, rõ ràng
Bài kiểm tra nội bộ
  • Mỗi khoá học đều có các bài kiểm tra
  • Các bài kiểm tra giúp đánh giá được kiến thức và ý kiến của nhân viên
  • Nhằm cải thiện chất lượng huấn luyện và nâng cao giá trị cho công ty

Liên hệ dùng thử