Bài toán đặt ra
  • Doanh nghiệp của bạn đang có quá nhiều sản phẩm, quá nhiều loại hoàng hóa cần xuất, nhập và đổi trả
  • Tất cả những vấn đề về kho bãi doanh nghiệp bạn đang kiểm tra, quản lý thông qua các loại giấy tờ thủ công, các file chằng chịt nội dung và chữ số làm mất thời gian và khả năng sai số của việc quản lý rất cao
Danh mục sản phẩm
  • Hiển thị danh sách các sản phẩm cùng với các thông tin của sản phẩm đó.
  • Người quản lý kho dễ dàng kiểm tra và quản lý các sản phẩm
Xuất - Nhập - Tồn kho
  • Hiển thị danh sách các sản phẩm Tồn kho
  • Danh sách các Phiếu nhập kho và Phiếu xuất kho
  • Dễ dàng quản lý và kiểm tra các sản phẩm trong kho
Báo cáo kho
  • Thống kê và báo cáo các số liệu về nhập - xuất kho
  • Tổng hợp và tính toán theo danh sách rõ ràng

Liên hệ dùng thử