Dữ liệu dự án
  • Với các dữ liệu về dự án đã lưu lại, phần mềm sẽ tính toán, đưa ra các dự toán về nhân lực, tài chính, tài nguyên,... cho dự án
  • Khi có mức dự toán ban đầu, doanh nghiệp sẽ dễ dàng kiểm soát các nguồn tài nguyên hơn
  • Tính toán các độ hao hụt và mức chi phí cho dự án
Dữ liệu nhân sự
  • Các nguồn nhân lực sẽ được phân chia vào các dự án
  • Tính toán và chấm công cho các nhân viên, nhân công
  • Phân bổ thơi gian làm việc cho nhân công

Liên hệ dùng thử