Tạo yêu cầu hỗ trợ theo dự án
  • Trong quá trình làm việc, nếu gặp vấn đề, nhân viên có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến các thành viên trong team
  • Rút ngắn thời gian di chuyển và giải quyết công việc
  • Các thành viên trong team có thể tương tác qua phần mềm
Trả lời yêu cầu hỗ trợ và đóng yêu cầu.
  • Thành viên nhận được yêu cầu sẽ hỗ trợ vấn đề hoặc từ chối hỗ trợ vấn đề của thành viên đã gửi
  • Sau khi đã phản hồi hoặc từ chối, thành viên sẽ đóng yêu cầu lại
  • Các thành viên trong team có thể tương tác qua phần mềm

Liên hệ dùng thử