Gửi công văn yêu cầu
  • Trao đổi, upload file và comment trong mỗi văn bản
  • Linh hoạt và thuận tiện: Đồng ý, Từ chối hoặc Forward đối với mỗi văn bản
  • Tìm kiếm lại lịch sử các văn bản bạn đã gửi / xử lý theo các bộ lọc thông minh
Duyệt công văn
  • Đơn giản: Người tạo văn bản có thể dễ dàng tag (@) tất cả những người cần phê duyệt
  • Tiện lợi: Người phê duyệt nhận được thông báo tức thời (real-time notification) về văn bản mình cần xử lý
  • Tự động: Văn bản được chuyển trạng thái tự động (đã ban hành) ngay khi được tất cả những người phê duyệt thông qua
Nhắc lịch công văn.
  • Tổ chức văn bản theo nhóm, mỗi nhóm lại có thể phân chia theo các folders
  • Mỗi văn bản đều có đầy đủ thông tin để bạn xem xét & xử lý
  • Bạn có thể lựa chọn Đồng ý, Từ chối hoặc Forward đến một người khác
  • Tất cả các văn bản thuộc cùng một loại sẽ bao gồm các trường thông tin giống nhau, giúp bạn xét duyệt nhanh chóng

Liên hệ dùng thử